práce / Roll Over All / audiovizuální instalace, obrazy, text

Centrum pro aktuální umění – Galerie Prádelna – Praha, Bohnice 8. září–30. října 2011

Videoinstalace  Roll Over All se odehrává v prázdném charizmatickém prostoru galerie, která se v přeneseném slova smyslu stává mimoprostorovou a mimočasovou veličinou, jejíž smyslová podstata je prázdná. Tak jako lidská mysl zaplňuje svými obsahy prostor „prázdna“ a promítá do něj svoji psychickou realitu, tak i sedmnáct vizuálně zvukových zdrojů postupně zaplňuje prostor na stěnách místnosti příběhem složeným z nevědomých komponentů, jakýchsi stínů, postav archetypálních charakterů, emocí, snových útržků, nadčasových principů, které se pohybují v kruzích. Divák vstupuje do expozice v reálném čase a je přítomným pozorovatelem nabízených obrazových možností, které se odehrávají nezávisle na jeho vůli, ale je i zároveň spolutvůrcem svých prožitků, neboť on sám si určuje úhel pohledu a výsek z odehrávaných dějů, které působí na jeho vnímání. Vlastně je to takové podobenství života, zrozením vstupujeme do již roztočného děje, zahlídneme vždy jen kousek záběru, nikoliv celek, zachytíme útržky dějů, točíme se pouze tak, jak rychle dokážeme a potom z toho děje zase vystoupíme.

Tématická linka jednotlivých videí zobrazuje deset archetypálních charakterů (Mág, Zamilovaní, Císařovna, Velekněz, Poutník, Ďábel, Velekněžka, Lilith, Vesmír, Smrt), které popisují určité symbolické části lidské psyché.

Projekt Roll Over All je metaforou života, jehož základním prvkem je rotující pohyb. Točí se však nejen lidský život kolem nás, ale i země, planety, celý vesmír.  Cyklus se znovu a znovu opakuje.

Z celého děje vystupuje jako hlavní figura malá holčička. Jeji postava se stala v tomto příběhu ikonou, která je zpracována v animované podobě. Spojuje všechna již zmíněná témata. Tohle děvče je malou Lilith – třináctiminutovým příběhem mezi nevinností a krutostí.

Legendy, pohádky, mýty, jsou tradované příběhy které nesdělují informace, nýbrž vyvolávají prostřednictvím obrazů dojem hlubšího porozumění celku světa nebo nějaké jeho podstatné části v jejich významu pro lidský život. Přesně tak je vytvořený projekt Roll Over All, nelze mu porozumět, je potřeba ho „zažít“. Bůh stvořil z hlíny prvního člověka Adama ale i jeho první ženu Lilith. Adam a Lilith brzy spolu začali bojovat, Lilith byla odmítnuta  a odešla z ráje. Právě Lilithino opuštění ráje je významné. V symbolické rovině se tento čin stal aktem vytěsněním nepohodlných obsahů, možná, že byl tento odchod důsledkem nějakého bláhového vítězství boje o moc. Aktuální téma současnosti.

Kurátorka: Silvie Šeborová